Czym jest przedawnienie długu i jak może działać na naszą korzyść

Czym jest przedawnienie długu i jak może działać na naszą korzyść

Zwykle, gdy mamy długi nie spieszy nam się z ich spłacaniem. Są one zwykle zaciągnięte na rzecz banku, z którego wzięliśmy kredyt lub na rzecz osoby prywatnej, od której pożyczyliśmy jakąś kwotę pieniędzy. Czy od spłacenia długów można w ogóle uciec? Jeśli tak to w jaki sposób można się przed tym uchronić?

Przedawnienie jako forma ucieczki przed spłatą długu

przedawnienie długuW Polskim systemie prawnym istnieje tak zwana instytucja przedawnienia, zalicza się w jej poczet także przedawnienie długu. Polega zwykle na tym, że jeśli wierzyciel nie upominał się od osoby, która ten dług zaciągnęła spłaty określonej kwoty, najczęściej także wraz z należnymi mu odsetkami przez określony okres czasu, następuje z mocy prawa tak zwane przedawnienie długu. Wspomniane przedawnienie długu jest instytucją obowiązującą w Polsce już od dawna. Instytucje przedawnienia długu regulują przepisy polskiego kodeksu cywilnego z 1964 roku. Na ich mocy okres, po którym bezskutecznie następuje przedawnienie długu musi wynosić maksymalnie dziesięć lat. Stosowane jest to jednak tylko do świadczeń majątkowych, czyli do wspomnianej już instytucji takiej jak przedawnienie długu. Należy zwrócić jednak uwagę na sam bieg procesu przedawnienia. Rozpoczyna się on nie z momentem zaciągnięcia kredytu w banku czy pożyczenia określonej sumy pieniędzy od osoby prywatnej, lecz od momentu, gdy dane roszczenie stało się prawnie wymagalne. Należy przy tym uważać na działalność firm windykacyjnych, które obiecując nam ściągnięcie sądowe określonego długu, często maskują przed nami fakt, którym jest przedawnie długu chcąc zarobić na nas jak najwięcej pieniędzy. Najczęstszym terminem przedawnienia jest jednak okres trzech lat (np. zapłata czynszu).

Przedawnienie może być więc wykorzystane przez dłużnika jako argument uzasadniający brak spłaty długu, gdy wierzyciel skutecznie go nie dochodził. Terminy przedawnienia zostały uregulowane ustawowo. Należy także zwrócić uwagę na to, że nasz kodeks cywilny z 1964 roku zabrania skracania lub przedłużania terminów przedawnienia czynnością prawną.