Fuzje i przejęcia – aspekt zarządzania strategicznego

Fuzje i przejęcia – aspekt zarządzania strategicznego

W finansach przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia są transakcjami, w których własność firm, innych organizacji biznesowych lub ich jednostek operacyjnych jest przenoszona lub konsolidowana z innymi podmiotami. Jako aspekt zarządzania strategicznego, fuzje i przejęcia mogą umożliwić przedsiębiorstwom wzrost lub zmniejszenie skali działalności, a także zmianę charakteru ich działalności lub pozycji konkurencyjnej.

Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju

fuzje i przejęcia przedsiębiorstwZ prawnego punktu widzenia fuzja to prawna konsolidacja dwóch podmiotów w jeden, natomiast przejęcie ma miejsce, gdy jeden podmiot przejmuje własność akcji, udziałów kapitałowych lub aktywów innego podmiotu. Z handlowego i ekonomicznego punktu widzenia fuzje i przejęcia przedsiębiorstw zasadniczo skutkują konsolidacją aktywów i pasywów w ramach jednego podmiotu, a rozróżnienie między „fuzją” a „przejęciem” jest mniej jasne. Transakcja prawnie ustrukturyzowana jako przejęcie może skutkować przekazaniem przedsiębiorstwa jednej ze stron pośrednio na własność udziałowców drugiej strony, podczas gdy transakcja prawnie ustrukturyzowana jako połączenie może dać udziałowcom każdej ze stron częściową własność i kontrolę nad połączonym przedsiębiorstwem. Transakcja może być nazwana fuzją równych sobie, jeżeli obaj dyrektorzy generalni zgadzają się, że połączenie leży w najlepszym interesie ich firm, natomiast gdy zarząd firmy docelowej sprzeciwia się transakcji, może być uznana za „przejęcie”.

Ogólny efekt netto transakcji fuzji i przejęć wydaje się być pozytywny: prawie wszystkie badania wskazują na dodatnie zwroty dla inwestorów w połączonych firmach kupujących i przejmowanych. Oznacza to, że fuzje i przejęcia tworzą wartość ekonomiczną, przypuszczalnie poprzez przeniesienie aktywów do zespołów zarządzających, które zarządzają nimi bardziej efektywnie.