Praca w sądzie

Praca w sądzie

adwokatPolski wymiar sprawiedliwości jest instytucją bardzo ściśle zhierarchizowaną. Co więcej , sama Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza zasadę, iż każda sprawa, która znajdzie się w sądzie, musi nie tylko być wyjaśniana obiektywnie i zgodnie z literą prawa, ale przede wszystkim musi istnieć możliwość ponownego jej zbadania, jeżeli uzyskany w niej wyrok posiada znamiona błędów. Dlatego też sądownictwo w Polsce jest dwuinstancyjne.

Pierwszą instancją są sądy rejonowe, od wyroków których można odwołać się do sądów okręgowych. Dla niektórych rodzajów spraw to właśnie sądy okręgowe są sądami pierwszej instancji. W takich przypadkach apelację adwokatów od ich wyroków wnosi się do sądów apelacyjnych. Ostateczną instytucją sądową w Polsce jest Sąd Najwyższy, którego nie można jednak utożsamiać z sądem trzeciej instancji, jak błędnie myśli wiele osób.
Sprawy, które mogą się w nim znaleźć, są drobiazgowo regulowane przez ustawy i muszą nosić znamiona rażących błędów, które popełniły sądy poprzednich instancji. Praca sędziego cieszy się dużym szacunkiem, niezależnie od tego czy miastem, w którym pracuje jest Warszawa, Bydgoszcz czy Prudnik. Sędzią może zostać osoba, która ukończyła wydział prawa, posiada niezbędny staż zawodowy oraz związane z nim doświadczenie, a także cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz nigdy nie była karana.
Przepisy mówią wyraźnie, że można nim zostać dopiero po ukończeniu dwudziestego dziewiątego roku życia. Sędzia w czasie swojej pracy nie może być poddawany żadnym naciskom z zewnątrz. Wyrok musi zapaść po rzetelnym zapoznaniu się ze sprawą i po jej przeanalizowaniu zgodnie z kodeksowymi regulacjami. Sędziów nie obowiązują żadne polecenia służbowe. Mogą jednak zrezygnować z prowadzenia danej sprawy, jeżeli pewne okoliczności wskazują na to, że ich opinia może nie być bezstronna.

Sędziego nie można też zwolnić z posady za to, że wydał taki a nie inny wyrok w sprawie. Jedynie jego zły stan zdrowia lub złamanie przez niego prawa mogą spowodować, iż zostanie on odsunięty od pełnienia zawodowych obowiązków.

W artykule wykorzystaliśmy wiedzę uzyskaną od http://www.adwokatkujawskopomorskie.pl